Round 1, 2

Zhuhai

May 3 - 5

Round 3, 4

Ordos

Jul 5 - 7

Round 5, 6

Korea

Aug 2 - 4

Round 7, 8

Malaysia

Aug 28 - 31

Round 9, 10

Shanghai

Oct 25 - 27

Round 11

Macau

Nov 9 - 10

  • Drivers

  • Amateur

  • 4R

  • Teams